Zawartość koszyka (0) - 0,00 zł

REGULAMIN

1. „Fotosklep55”  to sklep internetowy, dostępny w domenie www.fotosklep55.pl, prowadzony przez firmę „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 55, 31-128 Kraków NIP: 6761185878, REGON: 350957592, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem e-mail: biuro@fotopress55.pl oraz numerem telefonu 12 632 49 45

2. Firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie www.fotosklep55.pl

3. Do korzystania ze sklepu internetowego „Fotosklep55”, w tym do przeglądania asortymentu sklepu „Fotosklep55” oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 49 i wyższej lub Edge w wersji 14 i wyższej, IE 11, Opera w wersji 39 i wyższej, Google Chrome w wersji 53 i wyższej, Safari   w wersji 10 i wyższej;

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 
4. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego „Fotosklep55”,   w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej „Fotosklep55”, oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego „Fotosklep55”, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego „Fotosklep55”, Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 
5. Klienci mają możliwość korzystania z „Fotosklep55”, dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w „Fotosklep55”,  (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na „Fotosklep55”,  ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z firmą „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres biuro@fotopress55.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 
6. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w „Fotosklep55” należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a firmą „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk, której przedmiotem są usługi świadczone przez firmę „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk, na warunkach określonych w Regulaminie.
 
7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu „Fotosklep55” (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni (zgodnie z kodeksem cywilnym) licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@fotopress55.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 12 632 49 45. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 
8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez firmę „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk niezwłocznie poinformuje Klienta.
 
9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w „Fotosklep55”, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z „Fotosklep55” oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 
10. Wszystkie produkty dostępne w „Fotosklep55” są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
11. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych „Fotosklep55” są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny. Paragon zostaje dołączony do zamówienia i wysłany wraz z towarem. Jeżeli Klient wyraźnie zaznaczy w zamówieniu chęć otrzymania faktury, jest ona dostarczana w formie tradycyjnej wraz z zamówieniem. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.
 
12. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych firmy kurierskiej lub za pomocą państwowego operatora pocztowego – Poczta Polska. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem ul. Karmelicka 55, 31-128 Kraków. Klient ponosi koszty dostawy określone w standardowych kosztach dostawy w „Fotosklep55” wskazanych w zakładce „Koszty dostawy” .

13. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a firmą „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk dotycząca zakupu danego produktu w „Fotosklep55” ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w „Fotosklep55” jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia ul. Karmelicka 55, 31-128 Kraków.
 
14. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk, firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk. potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 
15. W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach „Fotosklep55”, firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk może zdecydować, po wcześniejszej konsultacji z Klientem, o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 
16. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt w „Fotosklep55”, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

Przy odbiorze osobistym – zapłata gotówką przy odbiorze produktu w kasie pod adresem ul. Karmelicka 55, 31-128 Kraków       

Przy odbiorze (tzw. pobranie)– zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym firmy „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez operatora Dotpay– (Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255)

17. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w „Fotosklep55”, firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 
18. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. (W przypadku odbioru osobistego pod adresem ul. Karmelicka 55, 31-128 Kraków o możliwości odebrania zamówionego produktu firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Paczka przeznaczona do odbioru osobistego, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie zwrócona do magazynu firmy „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk, a zamówienie zostanie skorygowane.
 
19. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera obowiązującą na terenie Polski. Przed złożeniem reklamacji należy wypełnić  Formularz Reklamacji dostępny na stronie  „Fotosklep55”, w zakładce  Formularz reklamacji i zwrotu. Wypełnienie druku reklamacji wiąże się z nadaniem numeru FMA . Dzięki numerowi FMA rozpatrywanie zgłoszeń przez firmę „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru FMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt firmy „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk. Gwarancja producenta na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

20. Firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 oraz 556.1 – 556.3 Kodeksu cywilnego). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 
21. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć:

a) w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@fotopress55.pl ,

b) poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na „Fotosklep55” w zakładce Formularz  reklamacji i zwrotu;

c) telefonicznie pod numerem telefonu: 12 632 49 45

d) pisemnie na adres firmy ul. Karmelicka 55, 31-128 Kraków     

21.1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

21.2. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Kupujący powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

21.3.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

21.4. Firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

21.5. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt firmy „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk.

21.6. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

21.7. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez dostawcę firmy „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk albo firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 
22. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

23. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu „Fotosklep55” stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 66(1) § 3 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie „Fotosklep55” składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od sklepu automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciu umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez firmę „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.
 
24. Podane przez Klientów dane osobowe firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w „Fotosklep55”  wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w „Fotosklep55”.  

25. Firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach „Fotosklep55” Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w „Fotosklep55” zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 
26. Firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail biuro@fotopress55.pl. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 
27. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 
28. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk w ramach „Fotosklep55” będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,

c) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

d) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
29. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 

Załącznik nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. Firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym tj. systemy szyfrowania danych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem „Fotosklep55”.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w „Fotosklep55” jest:
firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością firmy „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk   w zakresie „Fotosklep55”, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach „Fotosklep55” (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 
4.  Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 6 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt. 5 Regulaminu.
 
5. Klienci mogą przeglądać „Fotosklep55” oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 
6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta „Fotosklep55” oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez firmę „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  informacji o firmie „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  i świadczonych przez nią usługach oraz sprzedawanych towarach (cele marketingowo-reklamowe). Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 
7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez firmę „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  za zgodą Klientów.
 
8. W przypadku uzyskania przez firmę „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  wiadomości o korzystaniu przez Klienta z „Fotosklep55”   niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 
9. W celu realizacji zamówień złożonych w sklepie „Fotosklep55”  dane personalne Klientów są przetwarzane przez firmę „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk, która jest właścicielem „Fotosklep55”.
 
10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line poprzez operatora Dotpay S.A. za towary, usługi nabyte w „Fotosklep55”, są przekazywane Spółce Akcyjnej (Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255). Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez operatora Dotpay S.A. następuje:

a) w celu obsługi (zrealizowania) przez operatora Dotpay S.A. płatności za nabyte w „Fotosklep55” produkty/usługi,

b) niezwłocznie po wyborze przez Klienta w „Fotosklep55” sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 
11. Firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez firmę „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  danych osobowych innemu niż firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  administratorowi danych.
 
12. Firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 22 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  może  odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec firmy „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  lub też gdy firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk  uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w „Fotosklep55” naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 
13. Dodatkowo, okazjonalnie, firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty „Fotosklep55” do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 
14. Firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 
15. Firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk stosuje pliki “Cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “Cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z „Fotosklep55”. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “Cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z „Fotosklep55” , może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie w zakładce Informacja o cookies.
 

ZAŁĄCZNIK nr 2
Prawo odstąpienia od umowy

Dla Konsumenta:
-w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki Konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny
-jeśli nastąpi odstąpienie od umowy, zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności.
-do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem tj. przed upływem 14 dni.
Rezygnacja z zakupu:
- Konsument informuje firmę „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk o swojej decyzji, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@fotopress55.pl, korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej lub wypełniając Formularz reklamacji i zwrotu zamieszczony na stronie „Fotosklep55” . W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

Wysyłka towaru winna być dokonana na adres:
ul. Karmelicka 55, 31-128 Kraków

wraz z wypełnionym formularzem FMA. Weryfikacja produktu jak i decyzja o przyjęciu/odrzuceniu zwrotu podejmowana jest przez firmę „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk po otrzymaniu przesyłki. Informacje na temat zwrotów i reklamacji można uzyskać poprzez kontakt z pracownikiem pod numerem telefonu 12 632 49 45.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta;
2. w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi firma „FOTO-PRESS” Michał Gancarczyk nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta;
4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz znajdujący się pod linkiem należy wypełnić i odesłać/oddać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Formularz odstąpienia od umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywołaj zdjęcia do
swojej ramki on-line

W pakiecie taniej! Możesz połączyć zamówienia
i zapłacić tylko za wysyłkę zamówienia z Fotosklep55

kliknij tutaj